Jakie rolety wybrać do mieszkania?

Obec­nie bar­dzo wyso­kie tem­pe­ra­tury zwią­zane są z sze­re­giem zmian kli­ma­tycz­nych. Wpły­wają one bez­po­śred­nio na poszu­ki­wa­nie roz­wią­zań, które poma­gają w ogra­ni­cze­niu pro­mieni sło­necz­nych i poczu­cia cie­pła w naszym miesz­ka­niu. Naj­prost­szym roz­wią­za­niem są rolety, które sta­no­wią osłonę prze­ciw­sło­neczną i ozdobę jed­no­cze­śnie. Jaka roleta będzie naj­le­piej paso­wała do wybra­nego wnę­trza?

Wew­nętrzne rolety prze­ciw­sło­neczne

Rolety w spo­sób sku­teczny wyparły więk­szość innych ozdób na okna. Pro­ste i szyb­kie w mon­tażu, ele­ganc­kie i bar­dzo funk­cjo­nalne. Sku­tecz­nie zaciem­niają całe pomiesz­cze­nie i stają się coraz bar­dziej doce­niane ze względu na zmiany kli­ma­tyczne.

Obec­nie na rynku jest dostęp­nych wiele rodza­jów rolet. Dobry wybór odpo­wied­nich rolet powinna poprze­dzić ana­liza potrzeb użyt­kow­nika. Trzeba wziąć pod uwagę wiel­kość i prze­zna­cze­nie pomiesz­cze­nia, aktu­alny poziom naświe­tle­nia sło­necz­nego oraz styl, w jakim jest urzą­dzone.

Rolety Poznań to sze­roki wybór rolet w całej pale­cie kolo­rów.

Rodzaje rolet wewnętrz­nych

Rolety wewnętrzne są umiesz­czane wewnątrz domu czy miesz­ka­nia. Mają zapew­nić domow­ni­kom więk­sze poczu­cie pry­wat­no­ści oraz odpo­wied­nią ochronę przed świa­tłem sło­necz­nym.

Rolety można podzie­lić na:

  • rzym­skie, mate­riał przy podno­sze­niu do góry nie zwija się w rolkę, ale w sys­tem ozdob­nych zakła­dek;
  • austriac­kie, to bar­dziej zdo­biona i pofał­do­wana odmiana rolet rzym­skich;
  • pli­so­wane, mate­riał składa się w cha­rak­te­ry­styczną har­mo­nijkę, którą możemy prze­su­wać zarówno w dół, jak i w górę;
  • zwi­jane, pozwa­lają na osło­nię­cie okna na wybraną sze­ro­kość w wybra­nym miej­scu, a także uży­wane do okien okrą­głych i innych nie­stan­dar­do­wych;
  • model „dzień i noc”, czę­sto zwany też duo lub zebrą, wyko­nane dwu­war­stwowo, prze­waż­nie z deli­kat­nych tka­nin, które mają poprzeczny wzór pasów z prze­rwą mię­dzy nimi;
  • kase­towe, mają stałą pozy­cję w obry­sie okna, dzięki bocz­nym pro­wad­ni­com.

Wybór odpo­wied­nich rolet do miesz­ka­nia

W przy­padku miesz­ka­nia szcze­gól­nie musimy wziąć pod uwagę funk­cję pomiesz­cze­nia. Jeżeli wybie­ramy roletę do pokoju dzien­nego to naj­le­piej, żeby była wyko­nana z jasnego i lek­kiego mate­riału. Da nam to wię­cej świa­tła w pokoju i powięk­szy go optycz­nie. Z kolei w sypialni lepiej się spraw­dzą rolety nie­prze­pusz­cza­jące świa­tła, które dają wię­cej pry­wat­no­ści i intym­no­ści.

Rolety Poznań to sze­roki wybór rolet połą­czony z kom­pe­tent­nym doradz­twem i facho­wym mon­ta­żem. Przy okre­ślaniu naszych potrzeb warto skorzystać z pomocy doświadczonych fachow­ców.

Redakcja martino-meble.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.